О нама

УДРУЖЕЊЕ КЛУБ АКТИВНИХ УЖИВАЛАЦА ПРИРОДЕ РЕСАВИЦА

Удружење КЛУБ АКТИВНИХ УЖИВАЛАЦА ПРИРОДЕ РЕСАВИЦА је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у следећим областима:

Aфирмација природних вредности, екологија, одрживи развој, очување природе, унапређење еколошке свести, здрав живот, рекреација, уметност и друге које могу бити везане за природу и њене вредности.

Циљеви Удружења су:

Афирмација природних вредности и упознавање људи са истима, као и њиховим настајањем и очувањем, кроз различите активности: одласке на одредишта где се налазе, стицање знања за боравак у природи и организовање курсева, као и издавање публикација из тих области, промоција гео, етно, културно-историјског и индустријског наслеђа, активно-рекреативни боравци у природи, планинарење и организовање едукативних, уметничких и креативних радионица, ликовних колонија и семинара.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) Окупља чланство које је осим за активну, физичку рекреацију, заинтересовано за стицање искустава и знања из наведених области Удружења.

2) Укључује у свој рад познаваоце природних вредности и терена на којима се оне налазе, који својим знањем унапређују рад Удружења, осмишљавају или реализују конкретне активности у складу са циљевима Удружења.

3) Такође, у циљу унапређења рада, Удружење у свој рад укључује и стручњаке из области свог деловања: геологија, географија, спорт и физичка култура, етнологија, археологија, историја, биологија, палеонтологија, екологија, ликовна и примењена уметност и друге дисциплине које су везане за одлазак у природу.

4) Организује акције на терену, пројекције, предавања и презентације из области свог рада.

5) Организује креативне радионице, семинаре и обуке за стицање неопходних знања за одлазак у природу.

6) Активно сарађује са другим удружењима која се баве сродном тематиком или материјом која употпуњује неку од наведених области рада Удружења.

7) Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на: познавање природних вредности и умећу боравка у природи, заштиту животне средине, унапређење еколошке свести, као и теме које су настале као резултат надахнућа природом, у сладу са законом.

8) Организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у областима рада Удружења.

9) Организује волонтерске акције из области заштите природе, пошумљавање и озелењавање угрожених делова насеља и њихове околине.

10) Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима, другим организацијама са сродним циљевима и Заводом за Заштиту Природе Србије.

Рад удружења, посвећен је свима који желе да стекну искуства и знања из области рада Удружења, било да су активни чланови или не.На тај начин се ефикасније постижу постављени циљеви,јер је рад Удружења приступачнији, а тиме и кориснији грађанству.

Назив Удружења је: КЛУБ АКТИВНИХ УЖИВАЛАЦА ПРИРОДЕ РЕСАВИЦА
Скраћени назив Удружења је: КАУП РЕСАВИЦА
Назив удружења на енглеском језику је: SERBIAN OUTDOOR CLUB RESAVICA
Удружење има седиште у Ресавици, у улици 6. Августа Б.Б./16
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и другим пределима, ван државне границе, где могу бити одредишта од интереса за рад Удружења.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, поднесе попуњену и потписану приступницу Савету Удружења и уплати чланарину на текући рачун Удружења. Ко се учлањује први пут, плаћа и израду чланске карте.

Обзиром да се Удружење бави непосредним промовисањем природних вредности, чланови могу бити и страни држављани који имају интересовања из наведених области рада Удружења.

Обзиром на спортско-рекреативни и едукативни карактер рада, чланови могу бити и малолетна лица, с тим што на теренске акције иду са родитељем/стараоцем или педагошким/просветним радником, ако је реч о организованој групи школске деце.

Малолетно лице може се учланити у Удружење тако што приступницу потписује родитељ/старатељ.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор, о чему се обавештава подносилац пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност родитеља/старатеља.

Чланство у удружењу може престати због непоштовања одредаба овог Статута, или нарушавањем угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

У ситуацији када Удружење иницира искључење, члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих се разматра доношење одлуке о престанку његовог чланства.

Права, обавезе и одговорност чланства

Чланство се састоји од: носилаца активности Удружења (реализатор предавања, акција на терену, стручних и креативних, стваралачких радионица и семинара), људи који су приступили вођени интересовањем из области рада Удружења и чланова оснивача.

Носиоци активности Удружења поседују искуство, образовање и познавање материје из области рада Удружења, неопходно за реализацију истих. Они осмишљавају и/или реализују активности по одлуци Управног одбора, чиме непосредно остварују идеје Удружења.

Удружење је организатор свих активности које реализује.

Носиоци активности Удружења су они који их осмишљавају и/или реализују (чланови, стручњаци у областима рада Удружења – предавачи, покретачи креативних активности-радионица у природи, семинара, изложби, ликовних колонија)

Носилац активности може бити сваки члан Удружења који осмисли неку активност у сладу са Статутом Удружења, а чију реализацију одобри Управни одбор, по претходно датом мишљењу Савета.

Сваку поједину активност Удружења осмислио је носилац активности, који даље може да је реализује или да то препусти другом члану Удружења, о чему одлуку доноси Управни одбор.

На основу настанка, активности Удружења су подељена на: изворне (осмишљена од стране члана, при чему никада раније нису организовано извођене) и преузете (заједничке или масовне сродне активности других организатора и теренске акције које се изводе обележеним, планинарским трасама).

Изворне акције, својим именом, садржајем, карактером, графичким приказом и циљем извођења имају форму пројекта и као такве статус ауторског дела, јер су засноване на аутентичном, личном истраживању и у случају повреде овог права, носилац активности их може бранити одредбама Закона о ауторским и сродним правима (”Сл гласник РС” , бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012).

Начин иницирања и извођења активности, регулисан је Правилником о извођењу активности Удружења. Одредбе тог Правилника морају поштовати сви учесници активности Удружења, без обзира да ли су чланови или не. Пријављивањем за учешће у активности сваки учесник потврђује ову обавезу са своје стране.
Носиоци активности су одговорни за реализацију активности коју спроводе. О грешкама и пропустима у извођењу активности, као и мерама које се у вези са тим предузимају, разматра Савет, доноси Одлуку и о томе обавештава Управни одбор.

Дужности члана Удружења су :

1) да доприноси остваривању циљева Удружења у скалду са својим могућностима и интересовањима

2) да шири идеје рада Удружења

3) да редовно плаћа чланарину

4) да обавља послове које му је поверио Управни одбор, ако их се претходно прихватио

5) да током учешћа у акцији на терену следи упутства прописана програмом акције

6) да процени своје способности за активност за коју се пријављује јер се учшће заснива на сопственој одговорности.

7) да приликом пријављивања за учешће у активности Удружења, изврши за то обавезе прописане Правилником о извођењу активности, и да се придржава одредби наведеног Правилника. Исто важи и за учеснике који нису чланови Удружења.

Права члана Удружења су :

1) да равноправно са другим члановима учествује у акцијама Удружења

2) да даје Савету Удружења предлоге за нове активности

3) да буде информисан о раду и активностима Удружења на доступан и расположив начин

4) да се у складу са својим интересовањем и могућностима активно укључи у рад Удружења и кандидује за функције у његовим органима.

Дужности носилаца активности Удружења су:

1) да идеје Удружења одговорно спроводи кроз реализацију практичних активности;

2) да на основу својих знања и способности, реализује најмање 5 активности годишње, одређене тематике и жанра, и да такав свој пројекат (у даљем тексту – програм) претходно представи Савету Удружења у писменој форми;

3) да редовно подноси извештаје о свакој изведеној активности Савету Удружења;

4) да по завршеној акцији сачини извештај, репортажу или фото-причу, ради информисања чланства и медија, како би рад Удружења био доступан јавности.
Права носилаца активности Удружења су :

1) да окупе, и у зависности од потребе, одаберу учеснике за активности коју воде

2) да своје акције интегришу са акцијама других удружења сродне делатности у земљи и иностранству

3) да од учесника захтевају да следе упутства прописана програмом акције

4) да планирану активност реализују онако како је она представљена јавности, односно у календару годишњих активности Удружења, програму објављеном на сајту, друштвеним мрежама и штампаном издању истог.

5) да по сопственој процени може да измени програм активности коју реализује, услед новонасталих околности које могу утицати на њено извођење и обавезан је да о томе обавести пријављене и потенцијалне учеснике, осим ако се поменуте околности затекну на лицу места.

За штету начињену природи последице сносе појединци, чију одговорност за узроковање штете утврде званични надлежни органи.

Унутрашња организација

Органи удружења су Скупштина, Управни одбор и Савет. Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик председника УО, односно Председник Савета.

Органи Удружења, као и сваки појединачни члан органа, раде и наступају у складу са Кодексом рада Удружења, утемељују га својим радом и одлукама и његови су носиоци у раду Удружења.
Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати када се за то укаже потреба, на образложени предлог Управног одбора, Савета, или на иницијативу најмање једне трећине чланова.

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, обавештавајући чланство о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава председник Управног одбора.

Скупштина :

1) доноси план и програм рада
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута
3) бира и разрешава чланове Управног одбора и Савета
4) усваја друге опште акте Удружења
5) једном годишње разматра и усваја извештај о раду Управног одбора
6) разматра и усваја финансијски план и извештај
7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина може да заседа ако је присутно најмање 15 чланова Удружења.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Рад Скупштине уређен је Пословником о раду Скупштине.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се одговорно стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор чини укупно девет чланова и то: пет члана оснивача, четри члана, које бира и опозива Скупштина.

Чланови оснивачи су они који су основали Удружење, утврдили и утемељили смернице његовог рада. Њихов статус у Управном одбору може бити промењен искључиво на њихов сопствени захтев. Скупштина их не бира, нити може да их опозове.

Члан Управног одбора мора одговарати критеријумима предвиђеним за особу која треба да буде идејни и оперативни носилац рада Удружења, тј.да поседује знање, искуство, квалификације и способности неопходне за остваривање циљева Удружења.

О пријављеним и предложеним кандидатима за Управни одбор,пре заседања Супштине која их бира, мишљење даје Савет.

Мандат чланова Управног одбора, које бира Скупштина, траје четири године и могу се поново бирати за исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Заменик председника Управног одбора је и председник Савета.

Управни одбор :

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине, доноси и усваја одлуке ради остваривања циљева Удружења

2) одговара за рад Удружења, подноси извештај о раду и усваја завршни рачун за сваку протеклу годину

3) стара се да се рад Удружења одвија у складу са Статутом и другим актима, водећи рачуна о појединачним одговорностима и повереним задацима

4) поверава посебне послове појединим члановима

5) организује редовно обављање делатности Удружења

6) израђује годишњи план активности

7) одржава редовне састанке, најмање једном у пет месеци

8) доноси финансијске одлуке

9) разматра предлоге упућене од Савета, доноси закључке и обавештава о томе предлагаче

10) захтева од Савета разматрање одређених питања

11) усваја правилнике,пословнике и друга акта Удружења

12) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог Савета, или најмање једне трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који даје Савету на разматрање, а затим подноси Скупштини на усвајање.

13) доноси одлуку о усвајању критеријума препоручених од стране Савета за изборе чланова на одређене функције или пријем у састав органа Удружења

14) расписује редовну изборну Скупштину сваке четврте године, по истеку трајања мандата Управног одбора, почев од датума када овај Статут ступи на снагу

15) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак

16) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења

17) Управни одбор располаже имовиним Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Ако се седница Управног одбора сазива због јасно дефинисаних питања, дозвољено је писмено и телефонско изјашњавање за потребе гласања, у случају када је члан спречен да присуствује.

Председник Управног одбора:

1) води рад Управног одбора, има улогу налогодавца у финансијском и правном промету и заступа Удружење у јавности и пред сарадницима

2) потписује сва документа Удружења, Статут, правилнике, пословнике, одлуке, закључке и друга општа акта, извештаје о раду и уговоре

3) члан је Савета Удружења

4) расподељује радне задатке члановима Управног одбора.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора представља Удружење и координише његов рад али нема права и дужности финансијског налогодавца.

Савет је орган Удружења који има аналитичку, логистичку, саветодавну и надзорну функцију и обезбеђује начело супсидијарности.

Састав Савета чине председник Управног одбора, заменик председника УО и чланови који покажу интересовање и способности за активно учешће у раду у складу са потребама Удружења.

У рад Савета могу се укључити експерти из области Удружења, без обавезе учлањења, а ради стручног унапређења рада Удружења.

Чланове Савета предлаже председник Савета или Управни одбор, а бира Скупштина.

Савет може имати максимално 15 чланова.

Свака одлука Савета представља предлог који Управни одбор мора узети у разматрање, о томе донети закључак и обавестити о истом Савет.

Утврђује критеријуме за изборе чланова за одређене функције, или састав органа Удружења и даје их на усвајање Управном одбору.

Мишљење Савета је званичан, документован став органа Удружења.

Савет :

1) анализира рад Удружења и вреднује рад чланова Удружења и носилаца активности у циљу квалитетнијег рада и ефикаснијег остваривања његових циљева.

2) даје Управном одбору предлоге за рад и иницира покретање нових активности

3) учествује у изради годишњег плана активности

4) је у директном контакту са чланством, у смислу да прима писмене предлоге чланова за рад Удружења и кандидатуре за изборе у органе Удружења пред изборну Скупштину.

5) даје мишљење о примљеним предлозима чланова и њиховим кандидатурама у смислу испуњавања критеријума и доставља га, након разматрања Управном одбору

6) званично одговара на упућена питања од стране Управног одбора, који је у обавези да размотри и донесе закључак (мишљење)

7) прима извештаје о наведеним активностима од стране носилаца активности ради анализе и вредновања учинка

8) указује на пропусте, појаву нерегуларности у раду или негативних ефеката извесних поступака и предлаже мере за корекцију истих

9) разматра нерегуларне поступке чланова о којима их известе носиоци активности/Управни одбор/чланство и предлаже мере за њихову санацију

10) разматра предлог Управног одбора о изменама и допунама Статута, пре него се да Скупштини на усвајање

11) установљава критеријуме за избор чланова на функције и пријем у органе Удружења и даје их као препоруку Управном одбору

12) одржава редовне састанке, у зависности од потребе, а најмање једном у пет месеци.

Председник Савета :

1) води рад Савета

2) је заменик председника Управног одбора

3) расподељује задатке члановима Савета

4) доставља закључке на упућена питања Управног одбора

5) именује свог заменика, који ће у његовом одсуству вршити његове дужности у Савету.

Заменик председника Савета не може вршити дужност заменика председника Управног одбора у случају да су одсутни и председник Савета и председник Управног одбора.

Носиоци активности, чланови Управног одбора и председник Савета су службена лица Удружења и поседују за то одговарајуће легитимације са личним податцима и матичним бројем Удружења.

Службена лица Удружења раде и наступају у складу са Кодексом рада Удружења, утемељују га својим радом и поступцима и његови су носиоци пред чланством и јавношћу.

Остваривање јавности рада

Рад Удружења је јаван.

Управно одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, на расположив начин: преко сајта, штампањем информативно-пропагадног материјала путем медија, електронском поштом и друге доступне и законом дозвољене начине.

Годишњи извештаји о раду Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима која имају исте, или сродне циљеве или активности, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизација за организовање семинара, курсева и друге активности из области свог рада, као и продајом експоната са изложби које приреди у сврху унапређења свог рада или производа насталих у оквиру едукативних и креативних радионица.

Престанак рада Удружења

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења након престанка рада

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће непрофитно правно лице које је основано ради остваривања истих, или сличних циљева, доношењем одлуке Скупштине Удружења, а у складу са важећим прописима Републике Србије.

Печати и ознаке

Удружење има један велики и два мала печата округлог облика.

Велики печат постоји у једном примерку и то је главни печат Удружења за службену употребу, пречника 40 mm, на коме је амблем Удружења. Око амблема у горњој половини је кружно написан назив Удружења и место седишта ћирилично, а у доњој половини такође кружно, назив на енглеском језику, латиничним писмом.

Велики печат ставља се на сва документа Удружења (Статут и друга општа акта, одлуке, закључци, финансијски и други налози, записници) и налази се код председника Управног одбора, који их потписује.

kaup_pecat
Мали печат, пречника 15 mm је намењен интерној употреби, ради олакшавања разних евиденција у оквиру Удружења и верификације учешћа чланова у активностима и не користи се у финансијском и правном промету. Садржи део амблема Удружења – пет руку које се међусобно држе у кругу, а у средини је стилизована скраћеница назива Удружења – КАУП. Постоји у два примерка, која службена лица Удружења користе наизменично у зависности од потребе уз одобрење председника Управног одбора.

Удружење има свој амблем и заставу, у плавој и наранџастој боји.

Амблем има округли облик у чијој средини је силуета водопада Прскало, који симболише Ресавицу и рунолист који симболише природу. Око њих је пет руку које се држе једна за другу чинећи круг, симболишу пет оснивача, а око руку пет графичких симбола које илуструју активности Удружења. Амблем се може користити искључиво по одлуци Управног одбора. Амблем постоји на свим документима Удружења, меморандуму, информативно пропагандном материјалу, застави и табли на адреси седишта Удружења.

kaup_amblem_2kaup_amblem_1
 

Застава Удружења је наранџасте боје и на њој је амблем Удружења тамно плаве боје. У горњем левом углу је стилизована скраћеница назива Удружења ,,КАУП,, а на десној страни вертикално, уз ивицу великим словима исписано је име града у коме је седиште Удружења – РЕСАВИЦА.

kaup_zastava